Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Zendie uitzendbureau BV

Versie januari 2019

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Zendie voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Zendie: de uitzendonderneming die op basis van een overeenkomst uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers. Zendie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK nr. 74951149.
 2. Uitzendkracht: ieder natuurlijk persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met Zendie dan wel met derden bij wie Zendie deze krachten betrekt, teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.
 3. Opdrachtgever: ieder natuurlijk of rechtspersoon die een uitzendkracht werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een opdracht als bedoeld in lid 4 van dit artikel laat uitvoeren.
 4. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en Zendie op grond waarvan een enkele uitzendkracht, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, door Zendie aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betalin g van het opdrachtgeverstarief.
 5. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.
 6. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen Zendie en de uitzendkracht en/ of in de CAO, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door Zendie aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
 7. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU,NBBU) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en LBV anderzijds.
 8. Opdrachtgeverstarief: het door de opdrachtgever aan Zendie verschuldigd tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.

Artikel 3 – De opdracht en de terbeschikkingstelling

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven namens Zendie zijn te allen tijde vrijblijvend en gelden exclusief btw. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes geldig gedurende 30 dagen na dagtekening. De opdracht komt tot stand door ondertekening dan wel door het geven van uitvoering hieraan en wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangega an voor hetzij een vaste periode, hetzij een bepaalbare periode, hetzij een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege do or het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.
 3. De opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 30 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 15 werkdagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 5. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat hetzij de andere partij i n verzuim is, hetzij de andere partij geliquideerd is; hetzij de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd. Indien Zendie de ontbinding op één van deze gronden inroept ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Zendie voor schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de ontbinding zullen alle vorderingen van Zendie onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan Z endie om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
 7. Indien tussen de uitzendkracht en Zendie het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Zendie bevestigen.
 8. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Zendie de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Zendie en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. Zendie schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt.

Artikel 4 – Vervanging en beschikbaarheid

 1. Zendie is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere uitzendkracht onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Zendie, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet – en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtli jn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
 2. Zendie schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien zij om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 5 – Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht

 1. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het bepaalde in het navolgende van dit artikel.
 2. Werking en Definities
 3. Het bepaalde in dit artikel geldt voor (potentiële) opdrachten van bepaalde en onbepaalde tijd.
 4. Onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht wordt verstaan:
 • Het door de opdrachtgever met de uitzendkracht aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht, rechtstreeks of via derden;
 • Het ter beschikking (laten) stellen van de betreffende uitzendkracht door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) aan de oorspronkelijk opdrachtgever;
 • Het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn v erbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW), dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW), dan wel waarbij de opdrachtgever rechtstreeks of indirect betrokken is.
 1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder u itzendkracht tevens verstaan:
 • de aspirant-uitzendkracht die bij Zendie is ingeschreven;
 • de (aspirant-)uitzendkracht die is voorgesteld aan de opdrachtgever;
 • de uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan zes maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd.
 1. Onder ‘gewerkte weken’ wordt in dit artikel verstaan: weken waarin de uitzendkracht bij de opdrachtgever werkzaam is geweest in het kader van de opdracht.
 2. Het opdrachtgeverstarief, zoals vermeld in dit artikel, wordt berekend over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de opdracht tot stand gekomen respectievelijk niet geëindigd, met een minimum van 20 uur per week. Het bepaalde in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op de in rekening gebrachte vergoedingen uit hoofde van dit artikel.
 3. De opdrachtgever brengt Zendie schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. 4. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaa n indien en voor zover de uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met Zendie niet rechtsgeldig kan d oen eindigen of beëindigd heeft en indien en voor zover de opdrachtgever de opdracht met Zendie niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft. Het voorgaande geldt tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Indien de opdrachtgever met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat tijdens een opdracht voor onbepaalde tijd, dan wel tijdens een opdracht van bepaalde tijd die 1040 uren of meer beloopt en de opdrachtgever binnen een termijn van 1040 uren een arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht aangaat, is de opdrachtgever gehouden om aan Zendie te voldoen een vergoeding gelijk aan 40% van het tarief dat van toepassing zou zijn over de resterende uren binnen voormelde termijn van 1040 uren. Voor zover zulks zonder toestemming van Zendie gebeurt, dient voormelde vergoeding te worden vermeerderd met een vergoeding van € 5.000, – excl. btw.
 5. Indien de opdrachtgever met de uitzendkracht een arbeidsverhou ding aangaat tijdens een opdracht voor bepaalde tijd is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen opdrachtgeverstarief voor de betreffende uitzendkracht voor de resterende duur van de opdracht te voldoen. Daarnaast dient de opdrachtgever de in lid 7 van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen binnen 1.600 (zestienhonderd) uren na beëindiging van de opdracht.
 6. Indien de opdrachtgever binnen een termijn van 1.600 (zestienhonderd) uren na beëindiging van de opdracht een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaat voor dezelfde of een andere functie, is de opdrachtgever aan Zendie een vergoeding verschuldigd van:
 7. indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht nog geen 10 (tien) gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 30% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht over een periode van zes maanden;
 8. indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht tussen de 10 (tien) en 19 (negentien) gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 25% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht over een periode van zes maanden;
 9. indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht tussen de 19 (negentien) en 27 (zevenentwintig) gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 20% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht over een periode van zes maanden.
 10. De opdrachtgever is de in het voorgaande lid genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd, rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert, of indien de opdrachtgever de uitzendkracht binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat.
 11. Indien een uitzendkracht door tussenkomst van Zendie aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke opdrachtgever met die uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke opdrachtgever een vergoeding verschuldigd va n 30% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest over een periode van zes maanden, indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen. De opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Zendie in contact is gekomen met de uitzendkracht. Voormelde vergoeding beloopt in ieder geval minimaal een bedrag van € 7.500,00 excl. btw en zulks onverminderd het recht van Zendie om ter zake algehele schadevergoeding van de opdrachtnemer te vorderen.
 1. Ook indien de uitzendkracht binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert of indien de opdrachtgever de uitzendkracht binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat, is de opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zoals genoemd in lid 8 van dit artikel.

Artikel 6 – Opschortingsrecht

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
 • dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd; én
 • de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht nie t te werk kan worden gesteld; én
 • Zendie jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO.

De opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgeverstarief niet verschul digd. 3. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur v an de opdracht onverkort aan Zendie het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 7 – Werkprocedure

 1. De opdrachtgever verstrekt Zendie voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functievereisten, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. Zendie bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden de voor ter beschikking in aanmerking komende uitzendkrachten, welke uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde uitzendkracht geen doorgang vindt.
 3. Zendie schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en Zendie voorafgaand aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet b innen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.
 4. Zendie is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aanvang van de opdracht, een schriftelijke klacht ter zake bij Zendie indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Zendie bij de selectie.

Artikel 8 – Arbeidsduur en werktijden

 1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, tenzij anders overeengekomen. De werktijden, arbeidsduur en rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vere isten. De opdrachtgever ziet erop toe dat de uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de CAO.

Artikel 9 – Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen
De opdrachtgever dient Zendie bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat Zendie deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever Zendie onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om Zendie tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bed rijfssluiting onverkort aan Zendie het opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldend of gebruikelijk aantal uren en overuren per periode.

Artikel 10 – Functie en beloning

 1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de uitzendkracht uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de opdrachtgever.
 2. De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen e n kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning, zie hierna leden 4 en 6) en de van toepassing zijnde wet – en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte f unctieomschrijving.
 3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Zendie onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling, kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet – en regelgeving, de CAO en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Zendie de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgeverstarief dienov ereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Zendie verschuldigd.
 4. Zendie is op grond van de CAO verplicht na 26 door de uitzendkracht bij de opdrachtgever gewerkte weken de inlenersbeloning toe te passen.
 5. De opdrachtgever zal Zendie tijdig doch uiterlijk in de 22ste door de uitzendkracht bij hem gewerkte week, voorzien van informatie over alle elementen van de inlenersbeloning (wat betreft de hoogte en tijdstip van initiële loonsverhogingen; alleen voorzover op dat moment bekend).
 6. Indien Zendie met de opdrachtgever is overeengekomen met ingang van de eerste werkdag van de uitzendkracht de inlenersbeloning toe te passen en/of indien sprake is van een vakkrachtenregeling, past Zendie de inlenersbeloning toe vanaf de eerste werkdag van de uitzendkracht en zal de opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden Zendie voorzien van de lid 5 van dit artikel genoemde informatie.
 7. De opdrachtgever stelt Zendie tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte vanwijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
 1. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of middels verschoven uren wordt beloond conform de ter zake g eldende regeling in de CAO of – indien van toepassing – de inlenersbeloning. Dit wordt aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 11 – Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlen ing wordt mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij o pdracht en voorwaarden bepaalde indien Zendie en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding e n toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Zendie en de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat e en aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt , is beschadigd of teniet gegaan.
 6. Zendie is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schades en verliezen aan de zijde van de opdrachtgever, van derden dan wel aan de zijde van de uitzendkracht zelf, die voortvloeien uit een doen of nalaten van de uitzendkracht.
 7. Zendie is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Zendie voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Zendie als werkgever van de uitzendkracht – direct of indirect – terzake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schades, verliezen en verbintenissen.
 9. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Zendie verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.
 10. De opdrachtgever voert ten minste eenmaal per jaar een functionerings – of voortgangsgesprek met de uitzendkracht. Van de inhoud van dit gesprek wordt schriftelijk verslag gedaan aan de uitzendkracht en aan Zendie.

Artikel 12 – Arbeidsomstandigheden

De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat (uitsluitend) hij in de Arbeidsomstandig-hedenwet wordt aangemerkt als werkgever.

 1. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en Zendie verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de vei ligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 2. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan Zendie tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 1. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftel ijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert Zendie zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 2. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden – en Zendie vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of Zendie daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.
 3. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van re chtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 4. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Zendie verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid opdrachtgever
De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeie n uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloei ende schade van Zendie, inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. De opdrachtgever dient Zendie zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet dat Zendie eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 14 – Opdrachtgeverstarief

 1. Het door de opdrachtgever aan Zendie verschuldigd opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop Zendie op grond van de opdracht en/of v oorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de uitzendkracht werkelijk gewerkte uren. Het opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die Zendie verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt btw in rekening gebracht. Als gewerkte uren worden voorts aangemerkt de uren die de uitzendkracht is opgeroepen om werkzaamheden te verrichten terwijl de uitzendkracht minder dan drie aangesloten uren in de gelegenheid is gesteld arbeid te verrichten; alsdan wordt het aantal gewerkte uren vastgesteld op drie.
 2. Indien op enig moment de inlenersbeloning moet worden toegepast, stelt Zendie de beloning van de uitzendkracht en het opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie -indeling en inlenersbeloning. In de beloning en het opdrachtgeverstarief worden alle bij de opdrachtgever geldende el ementen van de inlenersbeloning meegenomen.
 3. Naast het in lid 2 bedoelde geval is Zendie in ieder geval ook gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen, hetzij als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregelin g of de daarbij geregelde lonen, hetzij als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en – regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet – en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift, hetzij als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeie nde uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving.
 1. Indien de opdrachtgever in strijd met de leden 2 en 3 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
 2. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door Zendie zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtg ever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Zendie gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. Zendie kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Zendie zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 15 – Facturatie

 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren.
 2. De opdrachtgever en Zendie kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of mid dels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te (doen) zien dat de daarin opgenomen gegevens van de uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
 4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat Zendie aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Zendie wordt verstrekt.
 5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert geeft hij de uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Zendie gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.
 6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de uitzendkracht bij Zendie ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de uitzendkracht bij Zendie ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.
 7. Ingeval de opdrachtgever verzuimt om Zendie tijdig op de overeengekomen wijze van de uren in kennis te stellen, te weten standaard op dinsdag voor 17.00u en zulks met betrekking tot de voorafgaande week, is Zendie gerechtigd om zelf de uren te accorderen. Hetzelfde geldt ingeval de opdrachtgever verzuimt het door de arbeidskracht ondertekend ontvangstbewijs ter zake van de verkregen eigendommen bij Zendie in te leveren.
 8. Ingeval Zendie door toedoen van een aan de opdrachtgever te wijten omstandigheid foutieve bedragen aan de opdrachtgever factureert, is Zendie nimmer aansprakelijk te houden voor enige schadevergoeding. Tevens behoudt Zendie zich alsdan het recht voor om betaling van de gefactureerde bedragen van de opdrachtgever te vorderen.
 9. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd om betaling van de door Zendie aan haar gefactureerde bedragen op te schorten op grond van de stelling dat de arbeidskracht enige aan hem voor de uitvoering van de arbeid ter beschikking gestelde eigendommen aan de opdrachtgever dient te retourneren. Het voorgaande neemt niet weg dat Zendie de arbeidskracht in zodanig geval ertoe zal bewegen zo spoedig mogelijk daartoe over te gaan.
 10. Ingeval de opdrachtgever optreedt als intermediair en de uitzendkracht door de opdrachtgever feitelijk bij een derde te werk wordt gesteld om onder leiding en toezicht van die derde werkzaamheden te verrichten, dan factureert Zendie namens de opdrachtgever rechtstreeks aan die derde. Indien deze derde in gebreke blijft met betaling, is de opdracht gever gehouden het volledig bedrag dat aan de betreffende derde is gefactureerd rechtstreeks aan Zendie te betalen.

Artikel 16 – Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Zendie ingediende nota binnen veert ien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Indien een nota niet binnen de betalingsperiode is betaald, is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder dat een ingebrekestelling daartoe nodig is, in verzuim met de betaling.
 2. Over het openstaande factuurbedrag is opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de facturen de wettelijke handelsrente verschuldigd, als bepaald in artikel 6:119a BW.
 3. Opschorting van betaling of verrekening is aan de opdrachtgever niet toegestaan.
 4. Betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging, verrekening of opschorting van betaling.
 5. De in het bezit van Zendie zijnde doordruk of kopie van de door haar verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waaro p de renteberekening begint.
 1. Reclames betreffende een factuur moeten uiterlijk binnen 7 (zeven) werkdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Zendie zijn ingediend, bij gebreke waarvan het reclamerecht vervalt. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan de opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.
 2. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever aan Zendie buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, als volgt berekend (op basis van het totaal verschuldigde bedrag en inclusief de wettelijke rente):
0,00 10.000,00: 15%
10.000,00 20.000,00: 10%
20.000,00 40.000,00: 5%
40.000,00 100.000,00: 2,5%
Over het meerdere: 1%
 1. Indien de opdrachtgever pas betaalt nadat Zendie deze h eeft gedagvaard of een verzoek tot beslaglegging of faillietverklaring heeft ingediend, maar voordat een zitting bij een gerecht of instantie heeft plaatsgevonden, is Zendie bovenop de buitengerechtelijke kosten een extra vergoeding van €750,00 verschuldig d plus de geldende griffierechten en deurwaarderskosten. Ingeval Zendie genoodzaakt is een gerechtelijke procedure teg en de opdrachtgever aanhangig te maken en een uitspraak verkrijgt waarin de opdrachtgever wordt veroordeeld, dan wel ingeval Zendie door de opdrachtgever in een gerechtelijke procedure wordt betrokken en diens vorderingen geheel of gedeeltelijk worden afgewezen, is de opdrachtgever verplicht aan Zendie – in aanvulling op een eventuele door de rechter toe te kennen proceskostenvergoeding – een vergoeding te betalen gelijk aan de daadwerkelijke procesk osten aan de zijde van Zendie, waaronder – maar niet beperkt tot – de kosten van de adviseurs en procesgemachtigden van Zendie en door deze ingeschakelde deskundigen.
 2. Zendie is te allen tijde gerechtigd om, indien zij daartoe noodzaak ziet, van de opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheden voor de nakoming van haar (betalings)verplichtingen jegens Zendie verstrekt, waaronder de vestiging van een pandrecht op alle vorderingen van de opdrachtgever jegens derden. Op eerste verzoek van Zendie daartoe zal de opdrachtgever haar volledige medewerking hieraan verlenen en daartoe alle noodzakelijke (rechts)handelingen verrichten.

Artikel 17 – Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

 1. Zendie is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Zendie deze verplichting niet nakomt, is Zendie, met inachtneming van het hierna in de leden en 3 en elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij Zendie en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Zendie.
 1. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van Zendie is beperkt tot het door Zendie aan de opdrachtgever in rekening te brengen opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door Zendie maximaal uit te kere n bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
 2. Aansprakelijkheid van Zendie voor indirect opgetreden schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 18 – Intellectuele en industriële eigendom

 1. Zendie zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien Zendie in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Zendie.
 2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert Zendie over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opg emaakte overeenkomst/verklaring aan Zendie.
 3. Zendie is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel 19 – Geheimhouding

 1. Zendie en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen inge volge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voorzover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. Zendie zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Zendie over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan Zendie. Zendie is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

Artikel 20 – privacy
Voor zover in het kader van de uitvoering van de o pdracht de opdrachtgever noodzakelijkerwijs persoonsgegevens van de uitzendkracht dient te verwe rken, zal de opdrachtgever zich ter zake strikt houden aan alle wettelijke verplichtingen die haar ter zake door de toepasselijke privacywetgeving worden opgelegd. De opdrachtgever vrijwaart Zendie nadrukkelijk ten aanzien van eventuele boetes die als gevolg van schending van deze verplichtingen mochten worden opgelegd.

Artikel 21 – Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

 1. De opdrachtgever aan wie door Zendie een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie.
 2. Zendie is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd.

Artikel 21 – Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie
Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero – of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Zendie worden me egewogen.

Artikel 22 – Medezeggenschap

 1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van Zendie of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdracht gever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.

Artikel 23 – Toepasselijk Recht en forumkeuze
Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waarin het hoofdkantoor van Zendie is gevestigd. Op alle overeenkomsten en de behandeling van geschillen is te allen tijde uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24 – Slotbepaling
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen

die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.